บุลลากรวิทยาลัย


1. อัตรากำลังของ     วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกมีบุคลากรทั้งสิ้น       


        ก.       ข้าราชการ                        12      คน
         1.       ผู้บริหาร                     2       คน
         2.       ข้าราชการครู              10      คน 
         3.       ข้าราชการพลเรือน        -         คน
        ข.       ลูกจ้างประจำ                     3        คน
          1.       ทำหน้าที่สอน             -         คน
          2.       ทั่วไป/สนับสนุน          3        คน
         ค.       พนักงานราชการ               8        คน
           1.       ทำหน้าที่สอน           8        คน
           2.       ทั่วไป/สนับสนุน        -         คน
        ง.        ลูกจ้างชั่วคราว                   21      คน
            1.       ทำหน้าที่สอน         12      คน
            2.       ทั่วไป/สนับสนุน       9       คน


                            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น