อาคารสถานที่

                                    
เนื้อที่ของสถานศึกษา     32 ไร่  2 งาน  16 ตารางวา

               มีอาคารร่วมทั้งสิ้น         23  หลัง     มีห้องทั้งสิ้น   114   ห้อง ได้แก่
1.       อาคารสำนักงานหอประชุม        จำนวน  1  หลัง       5     ห้อง
2.       อาคารเรียน 4 ชั้น                       จำนวน  1  หลัง     24     ห้อง
3.       อาคารพัสดุ                                จำนวน  1  หลัง       2     ห้อง
4.       อาคารโรงฝึกงาน                       จำนวน  3  หลัง       9     ห้อง
5.       อาคารโรงฝึกงาน 4  ชั้น             จำนวน  1  หลัง     24     ห้อง
6.       อาคารคหกรรม                           จำนวน  1  หลัง       3     ห้อง
7.       ป้อมยาม                                     จำนวน  1  หลัง       2     ห้อง
8.       ห้องน้ำ - ห้องสวม                      จำนวน  5  หลัง      22    ห้อง
9.       หอถังสูง                                     จำนวน  1  หลัง        1    ห้อง
10.   ถังเก็บน้ำใต้ดิน                             จำนวน 1  หลัง         1    ห้อง
11.   บ้านพักผู้อำนวยการ                     จำนวน  1  หลัง        3     ห้อง
12.   บ้านพักครูอาจารย์                        จำนวน  2  หลัง      12     ห้อง
13.   บ้านพักภารโรง                             จำนวน  3  หลัง        6     ห้อง
14.   อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาการโรงแรม 1 หลัง         ห้อง
15.   อาคารศูนย์วิทยบริการ                  จำนวน  1  หลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น