อาคารสถานที่                                    เนื้อที่ของสถานศึกษา     32 ไร่  2 งาน  16 ตารางวา
               มีอาคารร่วมทั้งสิ้น         23  หลัง     มีห้องทั้งสิ้น   114   ห้อง ได้แก่
1.       อาคารสำนักงานหอประชุม        จำนวน  1  หลัง     5  ห้อง
2.       อาคารเรียน 4 ชั้น                   จำนวน  1  หลัง     24 ห้อง
3.       อาคารพัสดุ                          จำนวน  1  หลัง      2  ห้อง
4.       อาคารโรงฝึกงาน                    จำนวน  3  หลัง     9  ห้อง
5.       อาคารโรงฝึกงาน 4  ชั้น           จำนวน   1  หลัง    24  ห้อง
6.       อาคารคหกรรม                     จำนวน   1  หลัง     3   ห้อง
7.       ป้อมยาม                            จำนวน   1  หลัง      2   ห้อง
8.       ห้องน้ำ - ห้องสวม                  จำนวน   5  หลัง    22  ห้อง
9.       หอถังสูง                             จำนวน   1  หลัง      1    ห้อง
10.   ถังเก็บน้ำใต้ดิน                     จำนวน   1  หลัง       1    ห้อง
11.   บ้านพักผู้อำนวยการ               จำนวน   1  หลัง      3    ห้อง
12.   บ้านพักครูอาจารย์                 จำนวน   2  หลัง     12  ห้อง
13.   บ้านพักภารโรง                     จำนวน   3  หลัง      6    ห้อง
14.   อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาการโรงแรม 1 หลัง     7    ห้อง
15.   อาคารศูนย์วิทยบริการ             จำนวน  1  หลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น