นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกที  
สาขาวิชา/ชั้นปี
ปีการศึกษา/ภาคเรียน
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)
1
ช่างยนต์
ชั้นปีที่  1
43 41 56 45 46 36 (2) 46 32    47 41
(2)ชั้นปีที่  2
 27
 24
 24
22
 31
 30
 34
 32

25
41ชั้นปีที่  3
 16
15
 27 (3)
 20
 23
 21
 29 (5)
 11

25
252
ไฟฟ้ากำลัง
ชั้นปีที่  1
 15
 13
 19
 17
27
 20
32
 27

28
20ชั้นปีที่  2
 5
 4
 11
 10
 13
 11
 16
 16

17
26ชั้นปีที่  3
 6
 4 (3)
 5 (1)
 4
 10
 10
 10 (1)
 10

13
163
การบัญชี
ชั้นปีที่  1
 8
8
18
13
 7
5
 14
 12

13
10ชั้นปีที่  2
 4
 4
 8
 7
 13
 11
 5
 6

13
12ชั้นปีที่  3
 -
-
 4
 4
 6
 6
 11
 10

6
134
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชั้นปีที่  1
 7
6
 16
 12
 21
18
 16
16

14
22ชั้นปีที่  2
 9
 9
 6
 6
 12
 11
 18
 17

15
16ชั้นปีที่  3
 7
 7
 9
 9
 5
 5
 11
 10

15
165
อาหารและโภชนาการ
ชั้นปีที่  1
 9
 8
 17
 12
 15
 15
 14
 14

12
14ชั้นปีที่  2
 7
 7
 7
 5
 12
 11
 15
 13

14
12ชั้นปีที่  3
 1
 1
 6
 6
 4
 4
 11
 11

10
13
(1)6
การโรงแรม
ชั้นปีที่  1
 15
14
26
 14
37
26
 32
 26

21
22ชั้นปีที่  2
 9
 8
 11
 9
 15
 14
 22
 19

20
21ชั้นปีที่  3
 10
 9
 8
 7
 10
10
 15
 15

15
20
(3)7
การท่องเที่ยว
ชั้นปีที่  1
5
4
-
 -
 16
 13
 16
 16

10
26ชั้นปีที่  2
 -
 -
 3
 2
 -
 -
 13
 13

13
9ชั้นปีที่  3
 -
 -
 -
 -
 2
 2
 -
 -

13
10ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง  (ปวส.)
1
เทคนิคยานยนต์
ชั้นปีที่  1
 -
-
10
 8
 8
 8
 10
 10
-
-
21ชั้นปีที่  2
 12
 11
 -
 -
 7
 7
 8
 8

10
-2
ไฟฟ้ากำลัง
ชั้นปีที่  1
 -
 -
 6
 6
 5
 5
 10
 9

11
14ชั้นปีที่  2
 -
 -
 -
 -
 5
 3
 4
 4

8
113
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชั้นปีที่  1
 10
 10
 13
 12
 10
 8
-
-

14
13ชั้นปีที่  2
 6
 6
 10
 10
 12
 12
 8
 8

-
124
อาหารและโภชนาการ
ชั้นปีที่  1
-
-
 -
-
 8
5
 -
 -

12
5ชั้นปีที่  2
 -
 -
 -
-
 -
 -
 5
 4

-
105
การจัดการธุรกิจค้าปลีกฯ
ชั้นปีที่  1
 -
 -
 5
 5
 8
3
7
 5

3
3ชั้นปีที่  2
 -
 -
 -
 -
 5
 4
 3
 3

4
36
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (การโรงแรม)
ชั้นปีที่  1
 13
 11
10
 10
 14
 9
14
 12

-
18ชั้นปีที่  2
 5
 5 (1)
 9
 9
 8
 8
 7
 7

12
-7
การท่องเที่ยว
ชั้นปีที่  1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
14ชั้นปีที่  2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
118
การบัญชี
ชั้นปีที่  1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น