นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกที  
สาขาวิชา/ชั้นปี
ปีการศึกษา/ภาคเรียน
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)
1
ช่างยนต์
ชั้นปีที่  1
43 41 56 45 46 36 (2) 46 32 59    47 41
(2)
41

ชั้นปีที่  2
 27
 24
 24
22
 31
 30
 34
 32
28
25
41
41


ชั้นปีที่  3
 16
15
 27 (3)
 20
 23
 21
 29 (5)
 11
33
25
25
27


2
ไฟฟ้ากำลัง
ชั้นปีที่  1
 15
 13
 19
 17
27
 20
32
 27
38
28
20
20


ชั้นปีที่  2
 5
 4
 11
 10
 13
 11
 16
 16
18
17
26
26


ชั้นปีที่  3
 6
 4 (3)
 5 (1)
 4
 10
 10
 10 (1)
 10
15
13
16
16


3
การบัญชี
ชั้นปีที่  1
 8
8
18
13
 7
5
 14
 12
15
13
10
10


ชั้นปีที่  2
 4
 4
 8
 7
 13
 11
 5
 6
13
13
12
12


ชั้นปีที่  3
 -
-
 4
 4
 6
 6
 11
 10
6
6
13
13


4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชั้นปีที่  1
 7
6
 16
 12
 21
18
 16
16
15
14
22
22


ชั้นปีที่  2
 9
 9
 6
 6
 12
 11
 18
 17
16
15
16
16


ชั้นปีที่  3
 7
 7
 9
 9
 5
 5
 11
 10
16
15
16
16


5
อาหารและโภชนาการ
ชั้นปีที่  1
 9
 8
 17
 12
 15
 15
 14
 14
12
12
14
14


ชั้นปีที่  2
 7
 7
 7
 5
 12
 11
 15
 13
14
14
12
12


ชั้นปีที่  3
 1
 1
 6
 6
 4
 4
 11
 11
10
10
13
(1)
14


6
การโรงแรม
ชั้นปีที่  1
 15
14
26
 14
37
26
 32
 26
36
21
22
22


ชั้นปีที่  2
 9
 8
 11
 9
 15
 14
 22
 19
26
20
21
21


ชั้นปีที่  3
 10
 9
 8
 7
 10
10
 15
 15
16
15
20
(3)
23


7
การท่องเที่ยว
ชั้นปีที่  1
5
4
-
 -
 16
 13
 16
 16
12
10
26
26


ชั้นปีที่  2
 -
 -
 3
 2
 -
 -
 13
 13
13
13
9
9


ชั้นปีที่  3
 -
 -
 -
 -
 2
 2
 -
 -
13
13
10
10


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง  (ปวส.)
1
เทคนิคยานยนต์
ชั้นปีที่  1
 -
-
10
 8
 8
 8
 10
 -
-
-
21
21


ชั้นปีที่  2
 12
 11
 -
 -
 7
 7
 8
 8
10
10
-
-


2
ไฟฟ้ากำลัง
ชั้นปีที่  1
 -
 -
 6
 6
 5
 5
 10
 9
12
11
14
14


ชั้นปีที่  2
 -
 -
 -
 -
 5
 3
 4
 4
9
8
11
11


3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชั้นปีที่  1
 10
 10
 13
 12
 10
 8
-
14
14
14
13
13


ชั้นปีที่  2
 6
 6
 10
 10
 12
 12
 8
 8
-
-
12
12


4
อาหารและโภชนาการ
ชั้นปีที่  1
-
-
 -
-
 8
5
 -
 -
10
10
5
5


ชั้นปีที่  2
 -
 -
 -
-
 -
 -
 5
 4
-
-
10
10


5
การจัดการธุรกิจค้าปลีกฯ
ชั้นปีที่  1
 -
 -
 5
 5
 8
3
7
 5
5
3
3
3


ชั้นปีที่  2
 -
 -
 -
 -
 5
 4
 3
 3
5
4
3
3


6
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (การโรงแรม)
ชั้นปีที่  1
 13
 11
10
 10
 14
 9
14
 12
-
-
18
18


ชั้นปีที่  2
 5
 5 (1)
 9
 9
 8
 8
 7
 7
12
12
-
-


7
การท่องเที่ยว
ชั้นปีที่  1
-
-
-
-
-
-
-
-
15
13
14
14


ชั้นปีที่  2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
11


8
การบัญชี
ชั้นปีที่  1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
6

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น