หลักสูตรสถานศึกษา


วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก เปิดสอนหลักสูตรดังต่อไปนี้
                 สาขางานการโรงแรม
                 สาขางานการท่องเที่ยว
                 สาขางานยานยนต์
                 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                 สาขางานการบัญชี
                 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                 สาขางานอาหารและโภชนาการ
                 สาขางานการโรงแรม
                 สาขางานเทคนิคยานยนต์
                 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                 สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง
                 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                 สาขางานอาหารและโภชนาการ
         3.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น / แกนมัธยม  พุทธศักราช 2558
         4.หลักสูตรทวิศึกษา
               สาขางานการโรงแรม
               สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียดคลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด


 คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น