หลักสูตรสถานศึกษา


วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก เปิดสอนหลักสูตรดังต่อไปนี้

➤➤ปีการศึกษา 2562 ⧪⧪

                 สาขาวิชาการโรงแรม                  สาขางานการโรงแรม
                 สาขาวิชาการท่องเที่ยว               สาขางานการท่องเที่ยว
                 สาขาวิชาช่างยนต์                      สาขางานยานยนต์
                 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง            สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                 สาขาวิชาการบัญชี                     สาขางานการบัญชี
                 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ         สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   สาขางานอาหารและโภชนาการ

                 สาขาวิชาการโรงแรม                  สาขางานการโรงแรม
                 สาขาวิชาการท่องเที่ยว               สาขางานการท่องเที่ยว
                 สาขาวิชาช่างยนต์                      สาขางานยานยนต์
                 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง            สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                 สาขาวิชาการบัญชี                     สาขางานการบัญชี
                 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ         สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   สาขางานอาหารและโภชนาการ

                 สาขาวิชาการโรงแรม                     สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
                 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล              สาขางานเทคนิคยานยนต์
                 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก    สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง
                 สาขาวิชาไฟฟ้า                             สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      สาขางานอาหารและโภชนาการ
                 สาขาวิชาการบัญชี                        สาขางานการบัญชี
         3.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น / แกนมัธยม  
         4.หลักสูตรทวิศึกษา
               สาขาวิชาการท่องเที่ยว    สาขางานการท่องเที่ยว

               

➤➤ปีการศึกษา 2561 ⧪⧪

                 สาขางานการโรงแรม
                 สาขางานการท่องเที่ยว
                 สาขางานยานยนต์
                 สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                 สาขางานการบัญชี
                 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                 สาขางานอาหารและโภชนาการ
                 สาขาวิชาการโรงแรม                     สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
                 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล              สาขางานเทคนิคยานยนต์
                 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก    สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง
                 สาขาวิชาไฟฟ้า                             สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      สาขางานอาหารและโภชนาการ
               
         3.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น / แกนมัธยม 
         4.หลักสูตรทวิศึกษา
               สาขางานการโรงแรม
               สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

➤➤ปีการศึกษา 2560 ⧪⧪

                 สาขาวิชาการโรงแรม                    สาขางานการโรงแรม
                 สาขาวิชาการท่องเที่ยว                 สาขางานการท่องเที่ยว
                 สาขาวิชาช่างยนต์                         สาขางานยานยนต์
                 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง               สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                 สาขาวิชาการบัญชี                        สาขางานการบัญชี
                 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      สาขางานอาหารและโภชนาการ
                 สาขาวิชาการโรงแรม                     สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
                 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล              สาขางานเทคนิคยานยนต์
                 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก    สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง
                 สาขาวิชาไฟฟ้า                             สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ      สาขางานอาหารและโภชนาการ
           
         3.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น / แกนมัธยม 
         4.หลักสูตรทวิศึกษา
               สาขางานการโรงแรม

               สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียดคลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด


 คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น